Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Ewa Tarnowska

Ewa Tarnowska

Doktorantka

Zakład Biogeografii

Opiekuni naukowi: Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska,
dr Magdalena Niedziałkowska

e-mail

tel. 85 682 77 74

Edukacja i stopnie naukowe:

  • Magister: 2010, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Biologia, Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu

Profil badawczy:

Zainteresowania Ewy Kaczyńskiej koncentrują się na filogeografii różnych gatunków gryzoni oraz mechanizmach ewolucyjnych i procesach ekologicznych zachodzących we wtórnych strefach kontaktu rozmaitych linii filogenetycznych tych zwierząt. Praca magisterska miała na celu opisanie zmienności genetycznej w strefie kontaktu dwóch linii filogeograficznychchomika europejskiego Cricetus cricetus, który jest gatunkiem zagrożonym i chronionym w Polsce. Obecnie  realizowany  projekt doktorski dotyczy zmienności genetycznej cytochromu b i DNA jądrowego (mikrosatelity, SNPy) oraz zmienności adaptacyjnej nornicy rudej Myodes glareolus w strefie kontaktu dwóch linii filogenetycznych na terenie północno-wschodniej Polski.

Lista publikacji:

Artykuły naukowe:
Banaszek A, Ziomek J, Jadwiszczak KA, Kaczyńska E, Mirski P. 2012. Identification of the barrier to gene flow between phylogeographic lineages of the common hamster. Acta Theriologica: 159-204. Link DOI: doi: 10.1007/s13364-012-0075-z

Rozdziały w książkach:
Kaczyńska E. 2014. Praktycznie i interdyscyplinarnie - praktyczna ekologia molekularna. W: O dydaktyce szkoły wyższej zdaniem biologa i pedagoga. Wydawnictwo APS, Warszawa: 89-97.

Artykuły popularnonaukowe:
Gerc J, Tarnowska E. 2014. Genetyka populacji na przestrzeni wieku. Wszechświat 115 (7-9): 183-188.

Doświadczenie międzynarodowe:
2014 - Wyjazd szkoleniowy w zakresie analiz laboratoryjnych oraz bioinformatycznych RADtag i SNP w ramach projektu BIOCONSUS, Uniwersytet w Edynburgu (Edinburgh Genomics), 2 tygodnie.

Aktualne projekty badawcze:
„Adaptacyjna zmienność genu TLR2 jako czynnik determinujący zachorowalność na boreliozę w populacjach dwóch linii filogenetycznych nornicy rudej (Myodes glareolus) na terenie północno-wschodniej Polski"

„Polimorfizm mtDNA, chromosomu Y oraz autosomalnych układów mikrosatelitarnych w populacjach dzika (Sus scrofa) z obszaru Polski i Białorusi"

Zakończone projekty badawcze:

2011-2014, grant FNP POMOST/2010-2/11 "Mechanizmy utrzymywania się wąskiej strefy kontaktu dwóch linii filogenetycznych nornicy rudej Myodes glareolus na terenie północno-wschodniej Polski", wykonawca

Nagrody i wyróżnienia:
2014 - Uzyskanie rocznego stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach projektu: "Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego"

Pełnione funkcje dodatkowe:
Przedstawiciel doktorantów IBS PAN

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści