Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Zakończone projekty badawcze

Zakończone projekty badawcze

Adaptacje fenotypowe i genetyczne dwóch podgatunków łasicy do odmiennych warunków klimatycznych dr hab. Karol Zub 2014-2017 NCN
Zróżnicowanie genetyczne i wybiórczość środowiskowa jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w Europie i Azji w późnym plejstocenie i holocenie  dr M. Niedziałkowska 2014-2018 NCN
Historia rodzaju Bison w Europie po ostatnim zlodowaceniu dr hab. Rafał Kowalczyk 2014-2018 NCN
 Zmienność genetyczna populacji nornika zwyczajnego i nornika burego w Polsce: porównanie danych z prób muzealnych i współczesnych  Joanna Stojak  2014-2017  NCN
 Rola wypasu zwierząt gospodarskich w kształtowaniu lasów Puszczy Białowieskiej w ostatnich pięciu stuleciach  prof dr. hab. Bogumiła Jędrzejewska  204-2018  NCN
 LINKAGE - Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance  dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (IOP PAN)  2013-2016  
 Filogeografia i genomika populacji lisa, Vulpes vulpes  prof. dr hab. Jan M. Wójcik 2013-2017   NCN

Procesy adaptacyjne obcego inwazyjnego gatunku - wpływ uciekinierów z ferm hodowlanych na dziko żyjące populacje norki amerykańskiej

dr hab. Andrzej Zalewski

2013-2017

NCN

Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na przestrzenne rozmieszczenie ssaków kopytnych w Puszczy Białowieskiej - zastosowanie foto-pułapek, teledetekcji satelitarnej i GIS do modelowania nisz środowiskowych dużych ssaków

Jakub W. Bubnicki

2013-2016

NCN

Koszty odpowiedzi immunologicznej w kontekście zmian klimatycznych u migrujących i osiadłych sikor modrych Cyanistes caeruleus

 dr Paulina Szafrańska

2014-2015

MNiSW

Czynniki wpływające na kształtowanie się równowagi między pasożytem a żywicielem na przykładzie inwazji krwiopijnego nicienia Ashworthius sidemi u dziko żyjących żubrów (Bison bonasus) w Puszczy Białowieskiej

dr hab. Rafał Kowalczyk

2013-2015

NCN

Czy rodzaj matrix ma znaczenie? Rola izolacji siedliska w kształtowaniu struktury genetycznej i dynamiki populacji kamionki

Anna Wereszczuk

2011-2014

NCN

Przyrodnicza historia Puszczy Białowieskiej w świetle badań paleoekologicznych.

prof. dr hab. Małgorzata Latałowa

2010-2014

MNiSW

Użytkowanie przestrzeni i skład diety łosia w dolinie Biebrzy - model oddziaływania dużego roślinożercy na zbiorowiska leśne Polski

dr hab. Mirosław Ratkiewicz

(Uniwersytet w Białymstoku)

2011-2014

MNiSW

Filogeografia i zróżnicowanie genetyczne dwóch gatunków norników (Microtus) w Polsce: analiza z uwzględnieniem danych z innych populacji w Europie

prof. dr hab. Jan M. Wójcik

2011-2015

NCN

Efekt kaskady troficznej w europejskich lasach strefy umiarkowanej: pośredni wpływ dużych drapieżników na interakcje ssaki kopytne - odnowienie lasu

dr hab. Dries Kuijper

2013-2015

NCN

Użytkowanie przestrzeni i skład diety łosia w dolinie Biebrzy - model oddziaływania dużego roślinożercy na zbiorowiska leśne Polski

dr hab. Mirosław Ratkiewicz
(Uniwersytet w Białymstoku)

2011-2014

MNiSW

Przyrodnicza historia Puszczy Białowieskiej w świetle badań paleoekologicznych.

prof. dr hab. Małgorzata Latałowa

2010-2014

MNiSW

Rola czynników ekologicznych w kształtowaniu zmienności genetycznej populacji jaguara Panthera onca w Wenezueli

dr hab. Krzysztof Schmidt

2010-2014

MNiSW

Porównanie cech fizjologicznych, behawioralnych i morfologicznych oraz sukcesu rozrodczego samców migrujących i osiadłych w populacji nornika północnego (Microtus oeconomus)

dr hab. Zbigniew Borowski
(Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie)

2011-2014

NCN

Mechanizmy długotrwałego utrzymywania się wąskiej strefy kontaktu dwóch linii filogenetycznych nornicy rudej Myodes glareolus w północno-wschodniej Polsce

dr Magdalena Niedziałkowska

2011-2014

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Pośredni wpływ dużych ssaków drapieżnych na zachowanie i fizjologię kopytnych w lasach środkowej Europy

 Dr hab. Krzysztof Schmidt 

 2011-2014

 NCN

Historyczna i współczesna analiza wykorzystania środowisk i diety żubra Bison bonasus

dr hab. Rafał Kowalczyk

2011-2014

MNiSW

Związek między czynnikami środowiskowymi i adaptacyjną zmiennością genetyczną europejskich wilków określoną metodami genomiki populacji

Sylwia Czarnomska

2009-2014 

MNiSW

Wpływ struktury krajobrazu na genetyczne zróżnicowanie populacji sarny Capreolus capreolus

dr Leif Soennichsen

2009-2014

MNiSW

Wpływ zmian zawartości substancji nieorganicznych w roślinach na dynamikę liczebności populacji nornika północnego Microtus oeconomus

Monika Wieczorek

2010-2013

MNiSW

Analiza genetyczna czystości gatunkowej żubra z białoruskiej części Puszczy Białowieskiej

dr hab. Małgorzata Tokarska

2010-2013 

MNiSW

Instytucjonalna dynamika polityki ochrony przyrody w Polsce

dr Krzysztof Niedziałkowski

2010-2012

MNiSW

Wpływ zróżnicowania dziennych wydatków energetycznych na śmiertelność zimową nornika północnego microtus oeconomus

dr Paulina Szafrańska

2008-2012

MNiSW

Ekologiczne i genetyczne podstawy kontroli liczebności norki amerykańskiej (Neovison vison): reakcja populacji inwazyjnego gatunku drapieżnika na redukcję jej liczebności

dr hab. Andrzej Zalewski

2008-2012

MNiSW

Wpływ historii ewolucyjnej i czynników antropogenicznych na strukturę genetyczną populacji genetyczną populacji rysia eurazjatyckiego na zachodnim skraju zasięgu w Europie

dr hab. Krzysztof Schmidt

2009-2012

MNiSW

Wild boar (Sus scrofa) - Socio-spatial structure, mating system and kinship from Bialowieza Primeval Forest

Struktura przestrzenna i socjalna, system rozrodczy, oraz pokrewieństwo między osobnikami w populacji dzika Sus scrofa w Puszczy Białowieskiej i okolicach

prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska

2008-2011

MNiSW

Jeleń (Cervus elaphus) - Wpływ produktywności środowiska na płodność samic

Tomasz Borowik

2008-2011

MNiSW

Procesy poznawcze w cieple i chłodzie" realizowany w Max-Planck Institut für Ornithologie w Seewiesen (Niemcy) (W ramach programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców")

dr hab. Ireneusz Ruczyński

2009-2011

MNiSW

Nornica ruda (Myodes glareolus) - Filogeografia: polodowcowa kolonizacja obszaru Polski z północnych refugiów

prof. dr hab. Jan M. Wójcik

do 2010


Genetyczna (DNA barcoding) i morfologiczna analiza diety żubra oraz ocena jego oddziaływania na zbiorowiska leśne Puszczy Białowieskiej

dr hab. Rafał Kowalczyk

2008-2010

MNiSW

Polimorfizm genów zgodności tkankowej (MHC) u żubra Bison bonasus: mechanizmy utrzymywania znaczenie adaptacyjne

dr Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński

2007-2010

MNiSW

Nornik północny (Microtus oeconomus) - Wpływ zróżnicowania masy ciała i tempa metabolizmu na dostosowanie (fitness) osobników

dr Karol Zub

2007-2009

MNiSW

Myszy domowe (Mus musculus) - Sterylność hybrydowych samców

prof. dr hab. Jan M. Wójcik

2006-2009

MNiSW

Łoś (Alces alces) - Struktura genetyczna populacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czynniki ją determinujące

prof. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski

2008-2011

MNiSW

Myszy leśne (Apodemus flavicollis) Wpływ struktury krajobrazu na przestrzenne zróżnicowanie genetyczne populacji w północno-wschodniej Polsce

dr Magdalena Niedziałkowska

2007-2010

MNiSW

Różnorodność genetyczna i spokrewnienie w populacji rysia w Puszczy Białowieskiej - uwarunkowania środowiskowe i socjalne

dr hab. Krzysztof Schmidt

2003-2008

KBN

Ssaki kopytne - Wpływ ocienienia na odporność podokapowego odnowienia drzew na zagryzanie przez ssaki kopytne w lasach naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego.

Marcin Churski

2008-2011

MNiSW

Czynniki wpływające na rozmieszczenie kuny domowej Martes foina i kuny leśnej Martes martes oraz ich ekologia w różnych warunkach środowiskowych i konkurencyjnych w strefie zurbanizowanej Wrocławia

Leszek Jan Duduś (IOP)

2008-2011

MNiSW

Czynniki kształtujące strukturę genetyczną i dyspersję szopa pracza: podstawy kontroli liczebności inwazyjnego gatunku

dr Magdalena Bartoszewicz (IOP)

2008-2011

MNiSW

Struktura genetyczna populacji jelenia Cervus elaphus w puszczach północno-wschodniej Polski

dr Magdalena Niedziałkowska



Wpływ wielkości, stanu zachowania i izolacji przestrzennej puszcz północno-wschodniej Polski na różnorodność gatunkową i genetyczną ssaków

dr Magdalena Niedziałkowska



Wpływ izolacji przestrzennej puszcz północno-wschodniej Polski na różnorodność gatunkową i genetyczną ssaków

prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska

do 2008


Znaczenie zmysłów w procesie wyszukiwania i wybierania kryjówek przez nietoperze leśne

dr hab. Ireneusz Ruczyński

do 2008


Wpływ produktywności pierwotnej na populacje norników

dr Kamil Bartoń

do 2008


Żubr (Bison bonasus) - Sposób użytkowania przestrzeni i strategia rozrodcza w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej

dr hab. Rafał Kowalczyk

2004-2007

MNiI

Zróżnicowanie tempa metabolizmu i masy ciała u łasicy Mustela nivalis

dr Karol Zub

do 2007

KBN

Behawior rozrodczy żubrów Bison bonasus

prof. dr hab. Małgorzata Krasińska

2001-2003


Czynniki kształtujące wybór i użytkowanie kryjówek przez nietoperze w Puszczy Białowieskiej

prof. dr hab. Jan M. Wójcik

1998-2004


Ekologia borsuka Meles meles w Puszczy Bialowieskiej

dr hab. Rafał Kowalczyk

1997-2001

KBN

Historia pożarów i ich rola w kształtowaniu lasów Puszczy Białowieskiej

dr Tomasz Samojlik

2006-2009

MNiSW

Historia przyrodnicza Puszczy Białowieskiej w XIX i XX wieku

dr Tomasz Samojlik



Antropogenne przemiany środowiska przyrodniczego Puszczy Białowieskiej do końca XVIII wieku

dr Tomasz Samojlik



Wpływ dostępności ofiar na zmienność rozmiarów ciała łasic Mustela nivalis w dolinach rzecznych i na obszarach leśnych Puszczy Białowieskiej

dr Karol Zub

do 2006

KBN

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści