Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Ogłoszenia

Oferty Pracy: 

załącznik nr 1 do uchwały nr 9/e/2017 Rady Kuratorów

Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

z dnia 31 maja 2017 roku

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN

w Białowieży na 4-letnią kadencję

Na podstawie §14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530), Rada Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży na 4-letnią kadencję.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;

2.  ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN może być osoba, która:

1.    posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie biologii ssaków;

2.    posiada  doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach  naukowych;

3.    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4.    korzysta z pełni praw publicznych.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

1.    koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;

2.    informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi  funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie oraz na nośniku elektronicznym;

3.    poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

               a) przebieg pracy zawodowej;

      b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;

4.  oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Instytut Biologii Ssaków PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;

5.   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6.   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

7.   oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r. poz. 1388 oraz z 2016 r. poz. 178 i 749); 

8.  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

9.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922).

Dokumenty (w języku polskim*) należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel: 22 182 60 20, fax: 22 182 70 52) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN lub składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Biologii Ssaków PAN dostępne są na stronie internetowej http://www.ibs.bialowieza.pl/

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 12 września 2017 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. Termin upływa

w dniu 12 października 2017 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

*w przypadku dokumentów w języku obcym, powinno być dołączone ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 


 

 Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stypendium doktoranckie realizowane w ramach projektu:

 „Podłoże genetyczne nieuleczalnej choroby posthitis u samców żubra Bison bonasus "

Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Tokarska

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe biologiczne lub pokrewne albo status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia lub studenta co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
 2. Umiejętność wykorzystywania standardowych technik biologii molekularnej
 3. Doświadczenie w wykonywaniu analiz biostatystycznych z wykorzystaniem programów Genome Studio, Plink, R,  Golden Helix SVS lub innych
 4. umiejętność pracy w zespole;
 5. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 6. umiejętne i chętne opracowywanie i prezentowanie wyników badań.

Wymagane dokumenty:

1.    Życiorys naukowy (w formie pliku pdf nazwanego wg schematu: 'Nazwisko_Imię_CV.pdf'); prosimy o dodanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".

2.    Informacja o dorobku naukowym kandydata (nie więcej niż 500 słów; autoreferat uwzględniający dziedziny naukowe ważne dla kandydata, techniki badawcze, które kandydat stosował oraz dotychczasowe osiągnięcia naukowe i inne osiągnięcia kandydata, włączając w to spis publikacji i doniesień zjazdowych, których kandydat jest autorem lub współautorem)

3.    Referencje od promotora lub opiekuna naukowego pracy magisterskiej oraz od poprzednich pracodawców, jeśli wykonywana praca miała charakter naukowy

4.    Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o statusie studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia lub studenta co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich.

Streszczenie i cele projektu

Posthitis (nekrotyczne zapalenie napletka, NZN) jest ciężką chorobą, na którą zapada rocznie około 6 % samców żubra. Choroba jest nieuleczalna i chore zwierzęta zwykle są eliminowane ze względów zdrowotnych. W pozostałych przypadkach posthitis prowadzi do auto amputacji prącia i śmierci. Podłoże choroby nie zostało poznane, ale ostatnie badania, przeprowadzone z wykorzystaniem dedykowanych bydłu narzędzi badawczych, wykazały istnienie zależności pomiędzy obecnością niektórych bydlęcych markerów SNP w genomie żubrów a ich zachorowalnością na posthitis.

Badania wykonane zostaną z wykorzystaniem technik badawczych SBG (ang. Sequence-Based Genotyping), pozwalających na uzyskanie ogromnych ilości specyficznych gatunkowo danych z całego genomu bądź wybranych jego obszarów. Specyficzne gatunkowo markery poddane następnie zostaną analizie asocjacyjnej całego genomu (ang. GWAS- Genome Wide Association Study), która ułatwi wskazanie tych markerów i regionów chromosomów u żubra, które mają związek z występowaniem posthitis. Dalsza analiza wskaże konkretne geny i ich warianty, wpływające na podatność żubrów na posthitis.

Na podstawie uzyskanych wyników przygotowane zostaną testy genetyczne wykorzystujące ok. 20-30 najbardziej informatywnych spośród wykrytych markerów SNP. Pozwolą one na genotypowanie żubrów w kierunku podatności na posthitis oraz nosicielstwa sprzyjających jego rozwojowi wariantów genetycznych

 

Celem projektu jest stworzenie i wykorzystanie specyficznych gatunkowo narzędzi dla wyjaśnienia podłoża genetycznego posthitis u żubrów poprzez:

 • identyfikację specyficznych gatunkowo markerów SNP w genomie żubra,
 • wskazanie genów oraz ich wariantów, odpowiedzialnych za rozwój i u żubra,
 • wyjaśnienie modelu dziedziczenia choroby,
 • weryfikację potencjalnej roli chromosomu Y procesie chorobotwórczym (chromosomy płci są w badaniach asocjacyjnych z reguły pomijane),
 • zaprojektowanie prostego i informatywnego zestawu diagnostycznego, pozwalającego na weryfikację podatności byków na posthitis oraz nosicielstwa niekorzystnych wariantów genetycznych.

Warunki zatrudnienia:

1.      finansowanie w formie stypendium w wysokości 3000 PLN/miesiąc

 1. przyznanie stypendium jest równoznaczne z podjęciem w roku 2017 r. studiów doktoranckich we wskazanej jednostce
 2. rozpoczęcie pracy w projekcie w roku 2017 r.
 3. stały pobyt w Białowieży przez okres pracy w projekcie.

Oferujemy:
- uczestnictwo w realizacji ciekawego projektu naukowego;
- pracę w przyjaznym zespole badawczym, w dobrze wyposażonym i zorganizowanym laboratorium biologicznym pod opieką kompetentnych opiekunów;
- możliwość efektywnego rozwoju naukowego, poprzez współpracę z najlepszymi ośrodkami naukowymi na świecie;
- roczne stypendium doktoranckie, w wysokości 2500 PLN miesięcznie z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata;

- możliwość zdobycia dodatkowego wynagrodzenia poprzez udział w innych projektach badawczych;

- możliwość starania się o przydział służbowego pokoju/mieszkania.

 

Zgłoszenia proszę przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do kierownika projektu:

Małgorzata Tokarska e-mail: tokarska@ibs.bialowieza.pl

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

ul. Waszkiewicza1

17-230 Białowieża

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 września  2017 r. Wybrani kandydaci zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 września 2017 r.

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści